• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპის) განცხადების ფორმა


  საინფორმაციო აბრა (ბანერი) ნიმუში


  I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობაზე თანხმობის განცხადების ფორმა


  პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის შესახებ განცხადების ფორმა


  მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების შესახებ განცხადების ფორმა


  მიწის ნაკვეთ(ებ)ის გამიჯვნის ან გაერთიანების შესახებ განცხადების ფორმა


  განცხადებს ფორმა