სიახლეები
სიახლეები
ინფორმაცია სააგიტაციო მასალების გასაკრავად გამოყოფილი/აკრძალული ადგილების თაობაზე
"საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" 46-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად ინფორმაცია დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი/აკრძალული ადგილების თაობაზე იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3374911?publication=0

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 19
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 42
FaceBook Twitter Google