• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN
  11
  იანვარი
  საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის
  დღის წესრიგი
  2022  წლის  17  იანვარი
  სხდომის დასაწყისი  1200    საათზე
  ქ. დუშეთი


  1.დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ  - პროექტი იხილეთ ბმულზე
  2.„დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის 21 დეკემბრის № 21  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - პროექტი იხილეთ ბმულზე
  3. “დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  21 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - პროექტი იხილეთ ბმულზე
  4.  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების -  სოფ, ქუბრიანთკარში მდებარე 31 კვ.მ და სოფ, ბულაჩაურში მდებარე 32 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (წყლის სისტემის ნაგებობები) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ
  5. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების -  სოფ, ბულაჩაურში მდებარე 2587 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (წყლის სისტემის ნაგებობები) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ
  6. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის განსაზღვრის შესახებ.