• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში 

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანაგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე გზამკვლევი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2022 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტები 2022 წლისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

  განმარტებითი ბარათი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  2022 წლის ბიუჯეტისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირების  ბიუჯეტის  პროექტის დანართი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
  2021 წლის ბიუჯეტისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირების  ბიუჯეტის  პროექტის დანართი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი
  დუშეთის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ 
  2021 წლის ბიუჯეტისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პირველადი