• მთავარი
 • მუნიციპალიტეტი
 • მერია
 • საკრებულო
 • აქტები
 • საჯარო ინფორმაცია
 • კონტაქტი
 • KA EN

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში - მოქალაქის გზამკვლევი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანაგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე გზამკვლევი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი 2023 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით - კორექტირებული

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი

  განმარტებითი ბარათი მდუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2024 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2024 – 2027 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები 2024 წლის ბიუჯეტისათვის


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი 2023 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები 2024 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2024 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2022 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით - კორექტირებული

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2023 - 2026 წელი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

  ინფორმაცია დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლები

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2022 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2023 - 2026 წელი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები 2023 წლის ბიუჯეტისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 2023 წლის ბიუჯეტების ნაერთი

  განმარტებითი ბარათი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლები


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტები 2022 წლისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი

  განმარტებითი ბარათი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  2022 წლის ბიუჯეტისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირების  ბიუჯეტის  პროექტის დანართი

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის

   

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
  2021 წლის ბიუჯეტისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირების  ბიუჯეტის  პროექტის დანართი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისთვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი


  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის მოქალაქის გზამკვლევი
  დუშეთის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ 
  2021 წლის ბიუჯეტისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის პროექტის დანართები
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - პირველადი