• მთავარი
  • მუნიციპალიტეტი
  • მერია
  • საკრებულო
  • აქტები
  • საჯარო ინფორმაცია
  • კონტაქტი
  • KA EN

    ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებში ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის კუთხით არსებულ სერვისებზე, ასევე ცენტრალურ სერვისებზე და საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისებზე - https://www.sosfsokhumi.ge/